Top banner

Witamy w projekcie MAYORS in ACTION

Czego dotyczy projekt MAYORS IN ACTION?

Ponad 5700 miast i gmin z całej Europy, reprezentujących łącznie ponad 185 milionów mieszkańców, przystąpiło do maja 2014 r. do ambitnej inicjatywy proklimatycznej pn. Porozumienie Burmistrzów, zobowiązując się do opracowania i wdrożenia lokalnych Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (tzw. SEAPów). Aby jednak z powodzeniem zrealizować działania i projekty przewidziane w swoich planach i osiągnąć założone cele, samorządy lokalne i ich pracownicy potrzebują wsparcia technicznego i odpowiedniego przeszkolenia. Projekt MAYORS in ACTION odpowiada na tę potrzebę podnosząc kompetencje Koordynatorów Porozumienia (KP) i Organizacji Wspierających Porozumienie (OWP), dzięki czemu organizacje te mogą bardziej efektywnie wspierać miasta i gminy w opracowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAPów).

Koordynatorzy Porozumienia i Organizacje Wspierające Porozumienie odgrywają kluczową rolę w udzielaniu pomocy technicznej i finansowej gminom – sygnatariuszom Porozumienia i to właśnie dzięki nim wielu z tych gmin udało się z powodzeniem opracować kompleksowe SEAPy i pokonać istniejące bariery. Wykorzystując regularne spotkania i zindywidualizowane formy edukacji jak „tutoring” i „coaching”,    projekt MAYORS in ACTION pozwoli KP i OWP pójść o krok dalej i efektywnie wspierać miasta i gminy w realizacji zaplanowanych działań poprzez zastosowanie istniejących narzędzi oraz doświadczeń zdobytych w różnych okolicznościach i warunkach, jak również pomóc im we wzajemnym wspieraniu się w dążeniu do wspólnych celów.

MAYORS in ACTION jest projektem trzyletnim, który potrwa do lutego 2017 r. Jest on współfinansowany z programu „Inteligentna Energia dla Europy” (IEE).

Jakie cele chcemy osiągnąć?

  • Wzmocnienie kompetencji Koordynatorów Porozumienia i Organizacji Wspierających Porozumienie w celu optymalizacji wsparcia, jakiego udzielają miastom i gminom. Dowiedz się więcej o naszej ofercie szkoleniowej!
  • Transfer dobrych praktyk pomiędzy krajami za pomocą szkoleń, zindywidualizowanych form edukacji (formuły “tutoringu” i “coachingu”) oraz bezpośrednich kontaktów pomiędzy Koordynatorami Porozumienia i Organizacjami Wspierającymi Porozumienie z całej Europy.   
  • Pomoc małym i średnim gminom z różnych krajów Europy we wdrożeniu i monitorowaniu SEAPów.
  • Zapewnienie zrównoważonego rozwoju energetycznego gmin w trakcie i po zakończeniu projektu.
  • Szerokie rozpowszechnienie rezultatów projektu i wzmocnienie roli Koordynatorów Porozumienia i Organizacji Wspierających Porozumienie.

Kto może otrzymać wsparcie?

  • Koordynatorzy Porozumienia, którzy dzięki szkoleniom i innym działaniom projektowym, w tym zastosowaniu formuły „coachingu” i bezpośredniej współpracy z innymi, bardziej doświadczonymi KP, podniosą swoje kompetencje w zakresie wdrażania i monitorowania SEAPów.
  • Organizacje Wspierające Porozumienie, które zyskają szerokie możliwości współpracy sieciowej i wymiany doświadczeń w zakresie strategii politycznych oraz wsparcia technicznego i administracyjnego, jakiego udzielają miastom i gminom – sygnatariuszom Porozumienia Burmistrzów.
  • 40 miast i gmin z 6 krajów Europy (Belgia, Chorwacja, Grecja, Hiszpania, Polska i Włochy), które wezmą bezpośredni udział w projekcie i będą się uczyć, jak z powodzeniem wdrożyć i monitorować swoje lokalne SEAPy.
Facebook Twitter Youtube Flickr Conact Us Print
Bottom banner