Top banner

Καθοδήγηση

MAYORS IN ACTION: δομική υποστήριξη, από τα θεμέλια και φθάνοντας στα σύννεφα!

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι σχετικοί ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να ενστερνιστούν πλήρως τις κυκλικές διαδικασίες που απαιτούνται για τις μεταβάσεις με στόχο τη βελτίωση του κλίματος και της ενέργειας, το MAYORS IN ACTION έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την ενσωμάτωση τόσο των Συντονιστών και Υποστηρικτών όσο και των Τοπικών Αρχών. Αυτή η πολυεπίπεδη δομή μπορεί να παρομοιαστεί με ένα ψηλό κτίριο που βρίσκεται σε οποιαδήποτε πόλη της Ευρώπης. Για να δείτε την παρουσίαση πατήστε εδώ

Διαθέσιμο σε: CAT HR IT NL PL EL


Οδηγίες για παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

Τα πρωταρχικά πρακτικά οφέλη που αποκομίζονται από τα ισχυρά συστήματα παρακολούθησης περιστρέφονται γύρω από τον κυκλικό χαρακτήρα της προσαρμοστικής διαχείρισης προγραμμάτων. Μόλις μια φάση υλοποίησης λήγει, τα αποτελέσματά της τροφοδοτούνται άμεσα σε προσπάθειες (επαν)αξιολόγησης, οι οποίες με τη σειρά τους συμβάλλουν στην ανάδειξη των αναγκών και του χαρακτήρα των τυχόν επακόλουθων ενεργειών ή / και διορθώσεων. Σε πιο πρακτικό επίπεδο, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν υπολογισμοί σχετικά με τον αντίκτυπο των μέτρων σύμφωνα με συγκεκριμένους δείκτες. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να καθορίσουν καλύτερα το πραγματικό καθεστώς των εφαρμοζόμενων δράσεων, όπως περιγράφεται σε μια ειδική έκθεση η οποία κοινοποιεί τα κυριότερα αποτελέσματα που πρέπει να διαδοθούν μεταξύ των πολιτικών, των πολιτών και άλλων ενδιαφερομένων.
Διαβάστε περισσότερα (Benchmarking impacts & results of sustainable energy action).

Διαθέσιμο σε: CAT ES HR IT NL PL EL


Οδηγίες Κατάρτισης και Διδασκαλίας

 • Οδηγίες για Διδασκαλία και Δραστηριότητες Υποστήριξης Ομότιμων (Πλήρες κείμενο) - Προορίζεται για την βοήθεια Σ&Υ και ΤΑ για τη δημιουργία νέων εταιρικών σχέσεων προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή και η εκμάθηση των εμπειριών. Επίκεντρο είναι τα εργαλεία και οι μηχανισμοί που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους. Αυτές οι συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν απαντήσεις στην ερώτηση "Πώς να παράσχει υποστήριξη για τους Σ&Υ και τις ΤΑ υπό μορφή προγραμμάτων κατάρτισης που στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων;" Για να δείτε ολόκληρο το σύνολο των οδηγιών κάντε κλικ εδώ
  Διαθέσιμο σε:  CAT ES HR IT NL PL EL
 • Οδηγίες για Δραστηριότητες Καθοδήγησης για τους Συντονιστές και Υποστηρικτές (Σ&Υ): (Πλήρες κείμενο) - Στόχος είναι η παροχή βασικών πληροφοριών σχετικά με τους σημαντικούς φορείς υλοποίησης και ο σημαντικός τους ρόλος στη διαδικασία εφαρμογής της πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα στο τοπικό επίπεδο, καθώς και με τα εργαλεία και τους μηχανισμούς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συναφείς δραστηριότητες. Αυτές οι συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν απαντήσεις στην ερώτηση: "Πώς να παράσχετε υποστήριξη για τους Σ&Υ υπό μορφή προγραμμάτων καθοδήγησης που στοχεύουν στις δραστηριότητές τους;"  Για να δείτε την παρουσίαση πατήστε εδώ
 • Διαθέσιμο σε: CAT ES HR IT NL PL EL

 • Guidelines for coaching activities for Local Governments (Πλήρες κείμενο) - Προορίζεται πρωτίστως ως υποστήριξη προς τους Σ&Υ, βοηθώντας στη διαδικασία ενεργού υποστήριξης προς τις τοπικές κυβερνήσεις προκειμένου να εκπληρωθούν οι δεσμεύσεις της πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων. Οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν απαντήσεις στην ερώτηση: "Πώς μπορούν να υποστηριχθούν οι Σ&Υ υπό μορφή προγραμμάτων κατάρτισης με στόχο τις τοπικές κυβερνήσεις;". Για να δείτε την παρουσίαση πατήστε εδώ.
  Διαθέσιμο σε: CAT ES HR IT NL PL EL

Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου

 • International Local Government Greenhouse Gas Emissions Analysis Protocol (IEAP) – Γενικές αρχές για τοπικές κυβερνήσεις, ανεξαρτήτως τοποθεσίας, σχετικά με τις απογραφές των αερίων του θερμκηπίου, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, μεθοδολογίες, όρια και θέματα προς αντιμετώπιση.
 • ΟΔΗΓΟΣ ΣΔΑΕ του ΣτΔ – Το δεύτερο μέρος ανεφέρεται αποκλειστικά στην ανάπτυξη απογραφής εκπομπών CO2(eq). Καθορίζει τις βασικές αρχές για την καταγραφή και τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του Θερμοκηπίου. Παρέχει στους Δήμους αξιόπιστους συντελεστές εκμπομπών για διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις.
 • Sustainable NOW Energy and Emissions Monitoring Report – προσεγγίσεις από συμμετέχουσες πόλεις σχετικά με τη συλλογή δεδομένων και την παρακολούθηση των ενεργειακών έργων και τις εξελίξεις σχετικά με τη μείωση των εκπομπών.

Σχεδιασμός Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας

 • Aalborg Commitments Implementation Guide - Οδηγός που απευθύνεται σε τοπικές αρχές για βήμα προς βήμα υλοποίησης του Κύκλου Βιωμότητας και παρέχει υποστήριξη για την εφαρμογή και θέσπιση στόχων για τις Δεσμεύσεις του  Aalborg.
 • ΟΔΗΓΟΣ ΣΔΑΕ του ΣτΔ - Αναπτύχθηκε από Joint Research Centre της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι βασισμένος σε πρακτικές εμπειρίες πόλεων. Προσφέρει καθοδήγηση βήμα προς βήμα και πρακτικές υποδείξεις για ολόκληρη τη διαδικασία ανάπτυξης του ΣΔΑΕ.
 • Financing Opportunities for Local Sustainable Energy 2014 – 2020 - Ένας οδηγός γρήγορης αναφοράς που εκπονήθηκε από το Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων για να παρέχει στους υπογράφοντες δήμους μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των διαφόρων διαθέσιμων επιλογών για να βρουν το δρόμο τους μέσα από το περίπλοκο λαβύρινθο των χρηματοδοτικών ροών, προγραμμάτων και μηχανισμών της ΕΕ.
 • Quick Reference Guide Financing Opportunities for Local Sustainable Energy 2014-2020

Στατιστικά στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας σχετικά με τα ενεργειακά δεδομένα των χωρών της ΕΕ

Δεξιότητες

Sustainable Energy Action Planning: learning from each other (έκθεση σχετικά με την επιτυχή εμπειρία των εταίρων από τα έργα του Intelligent Energy Europe: LEAP, Conurbant, Covenant CapaCITY, CASCADE and eReNet)

Facebook Twitter Youtube Flickr Conact Us Print
Bottom banner